Ubezpieczenie ruchomości domowych

Ubezpieczenie ruchomości domowych

Inaczej mówiąc mienie ruchome, które należy do Ciebie i osób Ci bliskich.

Do mienia ruchomego zaliczamy m.in.:

  • meble wszelkiego rodzaju,

  • sprzęt fotograficzny, komputerowy,

  • urządzenia i przedmioty użytku domowego,

  • odzież i inne przedmioty ubezpieczonego,

  • wartości pieniężne,

  • sprzęt turystyczny,

  • sprzęt sportowy,

  • itp.

Do mienia ruchomego zaliczyć możesz także rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w Twoim posiadaniu, jeśli zostały Ci wypożyczone lub użyczone przez zakład pracy, organizację społeczną, klub sportowy, o ile wypożyczenie lub użyczenie zostały udokumentowane. Ruchomości domowe możesz ubezpieczyć zarówno od wszelkich zdarzeń losowych, jak i od kradzieży z włamaniem i rabunku.

* tabele mają charakter informacyjny.