Inwestycje bezpośrednio w TFI

Inwestycje bezpośrednio w TFI

Fundusz inwestycyjny, to według ustawy o funduszach inwestycyjnych instytucja wspólnego inwestowania, której wyłącznym przedmiotem działalności jest zarządzanie i inwestowanie środków powierzonych funduszowi przez jego uczestników w papiery wartościowe, takie jak obligacje, akcje, bony skarbowe lub lokaty, a także w instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusze inwestycyjne zarządzane są przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Zdecydowana większość TFI w Polsce powiązana jest z bankami.

Do największych TFI ze względu na wartość zarządzanych aktywów należą:

  • Pioneer Pekao TFI,

  • Aviva Investors Poland TFI,

  • Fundusze Inwestycyjne Arka TFI,

  • PKO TFI,

  • ING TFI.

Wpłacane na konto funduszu pieniądze przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa, których posiadana liczba odzwierciedla udział klienta funduszu w jego majątku. TFI zobowiązane są wyceniać każdego dnia i podawać do publicznej wiadomości ile są warte jednostki uczestnictwa funduszy, którymi zarządzają.

TFI, stanowi najważniejszy organ funduszu inwestycyjnego, posiada odrębną osobowość prawną – jest to spółka akcyjna. Zatrudnieni przez TFI zarządzający funduszami inwestują powierzane im przez klientów środki, aby osiągnąć jak najwyższe stopy zwrotu z inwestycji zachowując zgodność polityki inwestycyjnej ze statutem funduszu i obowiązującymi przepisami.

TFI realizuje następujące zadania:

  • reprezentuje zarządzane przez siebie fundusze inwestycyjne,

  • prowadzi obsługę księgową funduszy,

  • nadzoruje proces zarządzania funduszem i inwestowaniem jego środków,

  • prowadzi sieć sprzedaży swoich funduszy inwestycyjnych.

* tabele mają charakter informacyjny.