Inwestycje krótko i długoterminowe

Inwestycje krótko i długoterminowe

Ze względu na czas realizacji wyróżnia się:

 • inwestycje krótkoterminowe (do 1 roku).

 • inwestycje długoterminowe (ponad 1 rok),

Inwestycje krótkoterminowe, to krótkoterminowe aktywa finansowe.
Do inwestycji krótkoterminowych zaliczamy m.in.:

 • środki pieniężne w kasie,

 • środki pieniężne na rachunkach bankowych,

 • weksle,

 • czeki.

Inwestycje długoterminowe to aktywa, które nabywasz w celu osiągnięcia korzyści.
Korzyści te mogą wynikać np. z:

 • uzyskania w przyszłości odsetek,

 • dywidend,

 • innych przychodów,

 • przyrostu wartości danej inwestycji.

Do inwestycji długoterminowych zaliczamy aktywa rzeczowe takie jak:

 • nieruchomości, które kupiłeś nie na własny użytek, lecz je na przykład dzierżawisz,

 • inwestycje finansowe m.in.: akcje, lokaty bankowe, udzielone pożyczki. 

* tabele mają charakter informacyjny.