Ubezpieczenie OC za szkody w środowisku

Ubezpieczenie OC za szkody w środowisku

Zakres ubezpieczenia OC w związku z prowadzeniem działalności możesz poszerzyć o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej (OC) za szkody w środowisku.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe obejmuje ochroną ubezpieczeniową Odpowiedzialność Cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane m.in.:

  • wydzieleniem, rozrzuceniem, uwolnieniem, wydobywaniem się dymu, kwasów, zasad, oparów, sadzy, płynów, gazów, trujących substancji chemicznych, odpadów itp. środków, które mogą powodować skażenie powietrza, ziemi, rzek, kanałów lub zbiorników wodnych.

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest wtedy gdy do wyżej wymienionych zdarzeń doszło nagle i przypadkowo, zdarzenia te były niezamierzone, a przedsiębiorca dokonał odpowiedniej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

* tabele mają charakter informacyjny.