Gwarancje przetargowe / wadialne

Ubezpieczenie OC

Jeśli Twoja firma startuje w przetargach i podpisuje różne kontrakty to będzie Ci potrzebne dodatkowe potwierdzenie wiarygodności w formie gwarancji udzielonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Przedmiotem tego typu ubezpieczenia są roszczenia beneficjentów wynikające z warunków umowy, kontraktu. Często też polisa zastępuje wadium wpłacane podczas przetargu.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarantuje zapłatę kwoty wadium na rzecz ogłaszającego przetarg gdy:

  • klient odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  • klient odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w składanej przez niego ofercie,

  • zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie klienta,

  • w innych przypadkach zapisanych w dokumentach przetargowych.

* tabele mają charakter informacyjny.