Ubezpieczenie OC kontraktowe

Ubezpieczenie OC kontraktowe

Zakres ubezpieczenia OC w związku z prowadzeniem działalności możesz poszerzyć również o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej (OC) kontraktowej.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest Odpowiedzialność Cywilna za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, którą Ubezpieczający zawarł w ramach prowadzonej działalności.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za straty poszkodowanego, nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści jakie poszkodowany mógł osiągnąć gdyby szkoda nie wystąpiła.

* tabele mają charakter informacyjny.