Zniżki w OC

Zniżki w OC

Przy zawieraniu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych, naliczana jest zniżka lub zwyżka składki za dotychczasowy przebieg ubezpieczenia. Zniżki/zwyżki mają zastosowanie do umów zawieranych na okres 12 miesięcy z posiadaczami pojazdów zarejestrowanych lub podlegających rejestracji na terenie Polski. Zniżki nie mają zastosowania do umów krótkoterminowych oraz umów ubezpieczenia granicznego. Powstanie ewentualnej szkody wpływa na zmianę klasy przy zawarciu kolejnych umów w odniesieniu do wszystkich pojazdów.

Zmiana klasy następuje po każdym pełnym okresie 12 miesięcy przebiegu ubezpieczenia, przy czym maksymalna zniżka z tego tytułu nie może przekraczać 60%. Prawo do pierwszej zniżki 10% w ubezpieczeniu wszystkich posiadanych pojazdów, posiadacz pojazdu nabywa po 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia o charakterze bezszkodowym. Z upływem każdego, kolejnego i pełnego 12 miesięcznego bezszkodowego okresu ubezpieczenia, posiadacz pojazdu nabywa uprawnienia do procentowego zwiększenia zniżki zgodnie z tabelą zawartą w taryfie składek za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Tabele te różnią się w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W przypadku szkody, za które Towarzystwo jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie następuje przemieszczenie w tabeli BM (Bonus Malus). Zmiana klasy ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych po dniu zgłoszenia szkody i wypłaty odszkodowania.

* tabele mają charakter informacyjny.