Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i użytkowania wózków jezdnych

Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania i użytkowania wózków jezdnych

Zakres ubezpieczenia OC w związku z prowadzeniem działalności możesz poszerzyć m.in. o klauzulę Odpowiedzialności Cywilnej (OC) z tytułu posiadania i użytkowania wózków jezdnych.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest Odpowiedzialność Cywilna za szkody osobowe i majątkowe, które powstały w związku z posiadaniem, użytkowaniem, kierowaniem, uruchamianiem wózków jezdnych.

Odpowiedzialność z tej klauzuli obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego w związku z wykonywaniem przez te osoby obowiązków służbowych na jego rzecz. Szkody, które są objęte zakresem ochrony są spowodowane przez wózki jezdniowe, które używane są zgodnie z ich przeznaczeniem w miejscu ubezpieczenia oraz przez osoby do tego uprawnione.

* tabele mają charakter informacyjny.