Ubezpieczenie stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego

Ochroną ubezpieczeniową w tym rodzaju ubezpieczenia objęty jest stacjonarny sprzęt elektroniczny oraz przenośny sprzęt elektroniczny od szkód na skutek pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku, a także od działania energii elektrycznej, awarii sprzętu.

Sprzęt elektroniczny to taki którego co najmniej 50% wartości stanowią elementy elektroniczne np.:

  • sprzęt telekomunikacyjny,

  • komputery PC,

  • urządzenia poligraficzne.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt będący Twoją własnością lub który jest w Twoim posiadaniu na podstawie umowy.

* tabele mają charakter informacyjny.