Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody powstałe w mieniu ubezpieczającego w wyniku wystąpienia następujących zdarzeń m.in.:

 • pożaru,

 • wybuchu,

 • silnego wiatru,

 • deszczu nawalnego,

 • gradu,

 • trzęsienia ziemi,

 • zapadania się ziemi,

 • osuwania się ziemi,

 • uderzenia pioruna,

 • uderzenia pojazdu,

 • pękania rur,

 • przepięcia,

 • zalania,

 • lawiny,

 • gradu,

 • itp.

Ubezpieczający czyli właściciel firmy może zgłosić do ubezpieczenia następujące rodzaje mienia.:

 • budynki,

 • budowle,

 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,

 • rzeczowe składniki majątku obrotowego,

 • nakłady inwestycyjne,

 • mienie osób trzecich,

 • wartości pieniężne,

 • szyby i innych elementów od stłuczenia,

 • mienie osobiste pracowników.

* tabele mają charakter informacyjny.