Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia

Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody powstałe w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu ubezpieczającego w wyniku wystąpienia następujących zdarzeń m.in.:

 • pożaru,

 • wybuchu,

 • silnego wiatru,

 • deszczu nawalnego,

 • gradu,

 • trzęsienia ziemi,

 • zapadania się ziemi,

 • osuwania się ziemi,

 • uderzenia pioruna,

 • uderzenia pojazdu,

 • pękania rur,

 • przepięcia,

 • zalania,

 • lawiny,

 • gradu,

 • itp.

Do maszyn, urządzeń, wyposażenia, zaliczamy wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, oprzyrządowanie, stałe elementy wyposażenia, a także środki transportu wewnętrznego wykorzystywane do prowadzenia działalności, nie będące rzeczowymi składnikami majątku obrotowego.

* tabele mają charakter informacyjny.