Ubezpieczenie budynków i budowli

Ubezpieczenie budynków i budowli

Ubezpieczający czyli właściciel firmy może zgłosić do ubezpieczenia następujące rodzaje mienia:

 • budynki,

 • budowle,

 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,

 • rzeczowe składniki majątku obrotowego,

 • nakłady inwestycyjne,

 • mienie osób trzecich,

 • wartości pieniężne,

 • szyby i inne elementy od stłuczenia,

 • mienie osobiste pracowników.

Określone w polisie sumy ubezpieczenia, które zostaną ustalone dla poszczególnych rodzajów mienia stanowią górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Miejsce, w którym mienie ma zostać objęte ubezpieczeniem określone jest w polisie. Jeśli posiadasz kilka lokalizacji prowadzenia działalności to powinieneś podać w polisie każdą z lokalizacji, w której chcesz aby ochrona działała.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 • ubezpieczenie assistance.

Przez pojęcie budynków rozumiemy zazwyczaj obiekty budowlane trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, stolarkę okienną i drzwiową wraz z okładzinami ścian, podłóg, sufitów oraz z wszelkiego rodzaju instalacjami.

Budowlami natomiast nazywamy obiekty trwale związane z gruntem, a nie będące budynkami, które stanowią całość techniczną i użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Zaliczamy do nich m.in.:

 • ogrodzenia, bramy, chodniki, place postojowe, oświetlenia nieruchomości, itp.

Budynki i budowle chronione są m.in .od:

 • pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnego wiatru, deszczu nawalnego, gradu, ciężaru śniegu, zapadania się ziemi, zalania, lawiny, osuwania się ziemi, dymu, uderzenia pojazdu, pękania rur, przepięć, itp.

* tabele mają charakter informacyjny.