OC krótkoterminowe

OC krótkoterminowe

Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy. Jest to zasada generalna, dotycząca wszystkich umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jednak są wyjątki od tej zasady.

Umowę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych można zawrzeć na okres krótszy niż 12 miesięcy gdy:

  • stroną umowy jest podmiot prowadzący działalność polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych (komis samochodowy). Warunkiem zawarcia umowy krótkoterminowej jest, aby pojazd obejmowany ubezpieczeniem posiadał stałą rejestrację na terenie RP. Umowa taka zawierana jest na okres nie krótszy niż 30 dni,

  • stroną umowy jest podmiot zajmujący się skupem i sprzedażą pojazdów mechanicznych (pośrednictwo handlowe). Podobnie w tym przypadku, do zawarcia ubezpieczenia krótkoterminowego niezbędne jest, aby ubezpieczany pojazd posiadał stałą rejestrację na terenie RP. Umowa taka zawierana jest na okres nie krótszy niż 30 dni,

  • pojazd mechaniczny objęty jest czasową rejestracją. Umowa taka zawierana jest na okres czasowej rejestracji pojazdu, nie krócej jednak niż 30 dni,

  • pojazd mechaniczny jest pojazdem wolnobieżnym, tj. pojazdem silnikowym, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h (z wyłączeniem ciągnika rolniczego) i który spełnia wymogi techniczne określone w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r., Nr32 poz. 262 z późniejszymi zmianami). Umowa taka zawierana jest na okres nie krótszy niż 3 miesiące,

  • właściciele posiadający pojazd zarejestrowany za granicą, a nie posiadający umowy ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty będąc na terytorium RP lub jeśli w czasie przebywania w Polsce samochodu zarejestrowanego za granicą, straci na ważności umowa ubezpieczenia granicznego lub Zielona Karta,

  • pojazd mechaniczny jest pojazdem historycznym. Umowa taka zawierana jest na okres nie krótszy niż 30 dni.

* tabele mają charakter informacyjny.